Feb 17, 2011

Kỷ yếu lớp 41D2

Feb 17, 2011

Liên quan đến việc lập kỷ yếu của lớp đúng kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, đề nghị các bạn sớm gửi thông tin theo mẫu cho Ban liên lạc để sớm hoàn thiện Kỷ yếu lớp!

Danh sách các bạn đã cung cấp thông tin đến thời điểm hiện tại:

 1. Nguyễn Minh Hùng
 2. Nguyễn Việt Hùng
 3. Nguyễn Đức Minh
 4. Nguyễn Văn Hiếu
 5. Lê Đức Trung
 6. Nguyễn Đắc Phú
 7. Đỗ Quang
 8. Nguyễn Trường Giang
 9. Thái Quang Trung
 10. Hoàng Văn Tiến
 11. Phan Thanh Nam
 12. Nguyễn Thành Sơn
 13. Nguyễn Văn Luyện (thiếu ảnh và thông tin chưa cho vào mẫu, đề nghị bổ sung)
 14. Lê Thanh Tiến (thiếu ảnh và thông tin chưa cho vào mẫu, đề nghị bổ sung)

0 comments:

Post a Comment

 
Diễn đàn thông tin 41D2 © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum